Kto może zostać prywatnym detektywem?

Prowadzenie działalności detektywistycznej umożliwia posiadanie licencji, o którą mogą się ubiegać osoby określone przez ustawę z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Stąd – zgodnie z obowiązującymi zapisami – o wydanie licencji prywatnego detektywa mogą ubiegać się osoby:

  • posiadające obywatelstwo polskie bądź innego kraju członkowskiego UE,
  • w wieku powyżej 21 lat,
  • mające pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadające wykształcenie min. średnie,
  • posiadające orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywistycznych,
  • o nieposzlakowanej opinii wydanej przez komendanta miejskiego (powiatowego) policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • wobec których nie toczy się postępowanie karne bądź w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (oraz które nie były w przeszłości skazane za te czyny prawomocnym wyrokiem),
  • odbyły szkolenia w zakresie przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, zagadnień ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych,
  • które nie zostały zwolnione dyscyplinarnie z policji, ABW, BOR-u, wojska, sądu bądź innego urzędu administracji publicznej w okresie ostatnich 5 lat.

 

Kto może zostać prywatnym detektywem?

Rate this post